ZIMOPLAST- betono priedas žiemai

Šis priedas trumpina betono rišimosi ir kietėjimo trukmę, jo dėka greičiau pasiekiamas reikiamas stipris. Šis  betono priedas taip pat sudaro sąlygas cemento hidratacijai  žemose temperatūrose, padidina betono mišinių slankumą, vandens nelaidumą, atsparumą šalčiui. Betono mišinius galima gaminti, transportuoti ir kloti temperatūrose iki - 10°С. ZIMOPLASТ naudojamas gaminti šalčiui atspariems ir vandeniui nelaidiems betonams.

Panaudojimo sritys:

  • Betoninėms grindims
  • Šildomų grindų išlyginamiesiems sluoksniams
  • Smulkiems betoniniams gaminiams
  • Įvairių tipų betonų klojimui, esant žemoms temperatūroms

Pakuotė:  5 l. Nuokrypis ± 2%

Naudojimo normos:
ZIMOPLASТ pilamas į užmaišymo vandenį nuo 0,5% iki 2% cemento kiekio.  Pavyzdžiui, 50 kg cemento pilama nuo 0,2 l iki 0,75 l preparato. Nesukelia korozijos.
Dirbant žemose temperatūrose, reikia pasirūpinti, kad visi betono komponentai būtų teigiamos temperatūros.

Saugumo technika:
Dėvėti tinkamas individualios saugos priemones ( pirštines, apsauginius akinius, apsauginius  skydelius, chalatus, kombinezonus, storapadžius batus ). Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.panaudojus preparatą, standžiai užsukti kamštį. Darbo patalpos turi būti ventiliuojamos.vengti preparato patekimo į kanalizaciją, paviršinius ir požeminius vandenis. Išsipylusį produktą surinkti smėliu, pjuvenomis. Smulkesnė informacija pateikiama pase.

Laikymas: Laikyti gerai ventiliuojamose patalpose originalioje uždaroje taroje vertikalioje padėtyje. Rekomenduojama sandėlio temperatūra nuo 0°С iki 25°С. Nelaikyti kartu su maisto produktais. Saugoti nuo tiesioginės saulės, karčio šaltinių ir atviros ugnies.

Perspėjame:
R22 – nurijus kenksmingas sveikatai
S2 – laikyti vaikų nepasiekiamose vietose
S24/25 –vengti patekimo ant odos ir į akis
S46 – nurijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti produkto pakuitę ar etiketę
Kenksmingas komponentas -  natrio nitritas